Voor Finance

Finance is vooral geïnteresseerd in de financïele kant van de zaak. Om vooraf de kostprijs van de producten en/of diensten van de organisatie te kunnen berekenen, moeten de verwachte personeelskosten in kaart worden gebracht. Deze zijn weer een afgeleide van HR's personeelsplan. De berekende personeelskosten gaan deel uitmaken van het budget. Na afloop zal Finance tot nacalculatie willen overgaan.

Het doel van personeelsbudgettering is om voor de komende budgetperiode het personeelsbudget op te stellen. Finance kan rekenregels koppelen aan HR's formatieplan waardoor er automatisch door het systeem op de achtergrond een redelijk nauwkeurige prognose van de personeelskosten gemaakt kan worden. Twee grootheden worden steeds berekend: de budgetten en de actuals (best estimates).

Nadat de personeelsbudgetten zowel berekend als goedgekeurd zijn, kunnen de actuals binnen rollen. De budgetuitputting wordt gemeten als verschil tussen budget en actual, dan wel best estimate wanneer er op jaarnivo wordt gemeten. Finance zal deze uitputting vanuit alle gezichtspunten willen analyseren.

Budget

Het budget is de situatie die men wil bereiken, ofwel de target of soll situatie. Het budget wordt vastgelegd op formatie- of kostenplaats. De bedragen zijn op geaggregeerd nivo.

Actual

De actuals zijn de werkelijk gemaakte kosten, ofwel de gerealiseerde of ist situatie. De kosten komen uit de salarisverwerking en zijn gekoppeld aan de werknemer. Het aggregatienivo kan naar keuze worden ingesteld.

Best estimate

De best estimate is de beste schatting van de jaarkosten, gebaseerd op een extrapolatie van de actuals die al binnen zijn gekomen. De best estimates geven vroegtijdig aan hoe het jaar zal verlopen.